ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථාන පියවි ඇසට දැක ගැනීමට අවස්ථාවක්


   

පැහැදිලි අහසක් තිබේ නම් අද (14දා) ශ්‍රී ලාංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම ජනතාවට ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය පියවි ඇසට දැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ඇති බව  ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවාකාශ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව පස්වරු 6.46ට මෙසේ අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය දැක ගැනීමට හැකි බවත් ඔවුන් සඳහන් කරයි.

Video Corner