අද රාත්‍රියේ සිට ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජංගම අන්තර්ජාල සේවා වැඩ නෑ


ඉන්දියාවේ ලක්නව්, බරේලි, ප්‍රායග්‍රාජ්, මන්ගලෝර් යන ප්‍රදේශවල අද රාත්‍රියේ සිට ජංගම අන්තර්ජාල සේවා නවතා දැමෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. 

Video Corner